Autodoprava a cestovní agentura Jaromír Hlávka
Autodoprava

Bulharsko

Taxi

Bulharské sýryKurzy ČNB
EUR Vlajka meny EUR změna
GBP Vlajka meny GBP změna
USD Vlajka meny USD změna
BGN Vlajka meny BGN změna

Počítadlo
Celkem:
Uľivatelů
Dnes:
Online:
111809
18146
14
2


Počasí v Bulharsku

 Informujeme Vás o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Autodoprava J. Hlávka a cestovní agentura P. Hlávka

 

I:UVODNÍ USTANOVENÍ

 

1        Vzájemný vztah mezi Autodopravou J. Hlávka a cestovní agenturou Petr Hlávka , ( dále jen AD ) a zákazníky, fyzickými i právnickými osobami, ( dále jen objednavatel ) je upraven
obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými podmínkami ( dále jen podmínky). Podpisem      Závazné přihlášky(dále jen přihláška) potvrzuje objednavatel mj. i souhlas
s podmínkami AD.a CA.. Podmínky AD a CA jsou nedílnou součástí přihlášky.

 

2        AD a CA zajišťuje pro své objednavatele zahraniční a tuzemské přepravy a ubytování
II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 

1. Smluvním vztahem mezi AD a objednavatelem vzniká na základě řádně, úplně a pravdivě vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky
potvrzené AD a CA, nebude-li dohodnuto jinak. Přihláška platí i pro všechny další osoby na ní uvedené. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob
ručí objednavatel jako za své vlastní.

 

 V případě provedení objednávky elektronicky na stránkách poskytovatele služeb, vzniká smluvní vztah potvrzením souhlasu s Všeobecnými podmínkami při vyplňování objednávky a po
vyplnění objednávky jejím odesláním.

 

2.  Objednavatel ručí za správnost a úplnost údajů, které doplňuje do přihlášky. Pokud objednavatel nevyplní přihlášku úplně a správně, nese případnou následnou škodu z uvedeného
důvodu sám.

 

III.CENA POSKYTNUT09 SLUŽBY   
1.    Orientační ceny přeprav, ubytování a dalších služeb jsou uvedeny v prodejních podkladech AD (katalog, volné listy, informační letáky, nabídkové listy, inter. stránky apod.)

 

2.    Závaznou cenou se rozumí cena potvrzená v přihlášce (dále jen cena).

 

3.    CA a AD si vyhrazuje právo změnit ceny poskytnutých služeb v případě změny dopravních tarifů, kurzovních pohybů příslušných měn apod. V případě zvýšení ceny  je CA a AD povinna
tuto skutečnost objednavateli oznámit nejpozději 7 dnů před poskytnutím první služby. Je-li cena zvýšena o více než 10 %, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto je však
povinen provést písemně  a to nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení změny ceny.

 

 IV: ÚHRADA CENY POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1.      Objednavatel je povinen uhradit cenu dle termínu splatnosti na vystavené faktuře. Při opožděné platbě , bude účtováno penále. Je možné dohodnout prodloužení splatnosti, toto je
však  potřeba učinit písemně. Zároveň je možné dohodnout i splátkový kalendář. S tímto musí souhlasit obě strany.
 V: ROZSAH SLUŽEB

 

Pro rozsah sjednaných služeb platí rozpis služeb uvedených na faktuře za poskytnutou službu
 VI. ZMĚNY V POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH

 

1.   AD a CA je oprávněna v odůvodněných případech provést změnu času a místa odjezdu, objektu ubytování, atd., ale pouze ve stejné nebo vyšší  kvalitě.

 

2.    Změny uvedené v odstavci 1  tohoto článku nejsou považovány za podstatné změny smluvního  vztahu.

 

3.    Za podstatnou změnu smluvního vztahu je považována změna místa pobytu, termínu, ubytování v nižší kategorii, než bylo sjednáno a zvýšení ceny  o více než 10 %.

 

4.    U přeprav, jejichž podmínkou realizace je účast stanoveného počtu osob, je AD a CA v případě nenaplnění tohoto počtu odstoupit od realizace služeb, je povinná o tomto informovat
objednavatele nejpozději 7 dnů před poskytnutím první sjednané služby. A to dopisem, telegramem, faxem, emailem,  případně telefonicky. V tomto případě je AD a CA povinna
objednavateli vrátit uhrazené služby v plné výši.

 

5.    Veškeré změny je AD a CA povinna neprodleně sdělit objednavateli

 

VII: STORNOPODMÍNKY A STORNOPOPLATKY

 

Při zrušení potvrzené přihlášky (objednávky) ze strany objednavatele, při neúčasti na zájezdu nebo nečerpání potvrzených služeb bez předchozího zrušení nebo v případě odstoupení od
smlouvy , mimo kvalifikované důvody, je objednavatel povinen uhradit AD a CA následující stornopoplatky:

 

1.    U objednaných služeb zrušených před poskytnutím první sjednané služby:

 

a)         nejpozději do 45 dnů před poskytnutím první sjednané služby 1000,- Kč na osobu,

 

b)        44 až 30 dnů před poskytnutím první sjednané služby  50 % z ceny, nejméně však 1000,- Kč na osobu

 

c)         29 až 15 dnů před poskytnutím první sjednané služby  75 %  z ceny na osobu,

 

d)        14 až 10 dnů před poskytnutím první sjednané služby 80 % z ceny na osobu,

 

e)         10  a méně dnů před poskytnutím první sjednané služby 100 % z ceny na osobu.

 

2.  Kvalifikované důvody k bezplatnému zrušení objednávky

 

a)        zdravotní důvody potvrzené prohlášením ošetřujícího lékaře – nedoporučení, případně zákaz čerpání objednané služby

 

b)        mimořádné důvody jako je např. živelní pohroma, vážné osobní důvody atd. tyto budou projednány s poskytovatelem služby a je na jeho uvážení,
zda budou přijaty

 

4.    Zvláštní ustanovení :

 

a)       Nenastoupí-li objednavatel na zájezd bez předchozího storna, hradí 100 % ceny. Za zrušení se 100 % stornopoplatkem je nutno považovat i
nedostavení se k odjezdu                           včas a pokud objednavatel  z vlastní vůle objednaných služeb nepoužije, ať již zcela nebo jen částečně.

 

b)        AD a CA má právo odpočtu stornopoplatků od případné složené zálohy. Pokud nepostačí složená záloha k úhradě stornopoplatku, vyúčtuje AD a
CA  rozdíl objednavateli a ten je povinen jej neprodleně uhradit.

 

c)         Stornopoplatek je povinen objednavatel uhradit AD a CA  i v případě, kdy se zájezdu nezúčastní v důsledku jim udaných nesprávných nebo
neúplných údajů na  přihlášce, při nepředložení cestovních dokladů a dále v případech , kdy se objednavatel nemůže zúčastnit zájezdu pro nedodržení
celních, pasových,devizových a jiných právních předpisů. Totéž platí i pro další zúčastněné osoby, za které objednavatel přihlášku vyplnil a podepsal.

 

d)        Je-li objednavatel nucen ukončit účast na zájezdu v důsledku porušení právních předpisů země pobytu, nemá nárok na vrácení hodnoty
nevyužitých služeb. Nárok na vrácení hodnoty nevyužitých služeb nemá objednavatel ani v případě, že si sám zkrátí pobyt.

 

e)         Pokud objednavatel požaduje změnu v osobě účastníka nebo v osobních údajích (jméno, bydliště, č. pasu, opravy mylně vyplněné přihlášky) je
povinen uhradit poplatek ve výši 250,- Kč

 

VIII. REKLAMACE

 

1.    V případě, že služby obsažené v ceně a uhrazené objednavatelem nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má objednavatel právo tyto
služby reklamovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nesplnění programu zájezdu lze reklamovat v případě, že program bude naplněn
méně než z 60 %.

 

2.      Objednavatel je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb ihned na místě pobytu, aby bylo možné je odstranit ještě v průběhu konání zájezdu.
Na dodatečně    uplatněné  reklamace, které nebyly uplatněny v místě pobytu a v důsledku toho nemohly být odstraněny vady služeb okamžitě, nebude
brán ze strany AD a CA zřetel.

 

3.      Pokud není možno z objektivních důvodů vady odstranit na místě, reklamuje objednavatel služby písemně, a to nejpozději do 14-ti dnů po ukončení
zájezdu s tím, že připojí i doklady, kterými doloží oprávněnost reklamace.

 

4.      Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu AD a CA, nebo k okolnostem, které jsou na straně
účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a AD a CA zabezpečené služby, nevzniká objednavateli nárok na
úhradu takových služeb.

 

IX. POJIŠTĚNÍ

 

V ceně zájezdů není zahrnuto žádné pojištění, na žádost objednavatele je možno zprostředkovat cestovní pojištění pobytu u České pojišťovny.

 

X: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Fotografie uvedené v katalozích a reklamních brožurách mají ilustrační charakter.

 

2.      Podpisem přihlášky nebo objednávky  potvrzuje objednavatel , že souhlasí se Všeobecnými podmínkami.

 

3.      V případě služeb poskytovaných z katalogů jiné cestovní kanceláře je upraven vzájemný vztah mezi ní a klientem podmínkami této cestovní
kanceláře.Všeobecné podmínky AD a CA se na tyto služby nevztahují.

 

4.      Při zajištění přepravy autobusem odpovídá za přepravu přepravce.

 

5.      Tyto Všeobnecné podmínky Autodoprava Hlávka Jaromír a Cestovní agentura Hlávka Petr nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2014.

 

   Dnešního dne jsem si důkladně přečetl Všeobecné podmínky. Jejich znění jsem porozuměl a souhlasím s nimi a nežádám žádných změn ani doplnění

 

Souhlasím s podmínkama