Autodoprava a cestovní agentura Jaromír HlávkaAutodoprava

Bulharsko

TaxiKurzy ČNB
EUR Vlajka meny EUR změna
GBP Vlajka meny GBP změna
USD Vlajka meny USD změna
BGN Vlajka meny BGN změna

Počítadlo
Celkem:
Uľivatelů
Dnes:
Online:
222880
68339
49
2


Počasí v Bulharsku

 Informujeme Vás o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Autodoprava J. Hlávka a cestovní agentura P. Hlávka

 

I:UVODNÍ USTANOVENÍ

 

1        Vzájemný vztah mezi Autodopravou J. Hlávka a cestovní agenturou Petr Hlávka , ( dále jen AD ) a zákazníky, fyzickými i právnickými osobami, ( dále jen objednavatel ) je upraven
obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými podmínkami ( dále jen podmínky). Podpisem      Závazné přihlášky(dále jen přihláška) potvrzuje objednavatel mj. i souhlas
s podmínkami AD.a CA.. Podmínky AD a CA jsou nedílnou součástí přihlášky.

 

2        AD a CA zajišťuje pro své objednavatele zahraniční a tuzemské přepravy a ubytování
II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 

1. Smluvním vztahem mezi AD a objednavatelem vzniká na základě řádně, úplně a pravdivě vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky
potvrzené AD a CA, nebude-li dohodnuto jinak. Přihláška platí i pro všechny další osoby na ní uvedené. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob
ručí objednavatel jako za své vlastní.

 

 V případě provedení objednávky elektronicky na stránkách poskytovatele služeb, vzniká smluvní vztah potvrzením souhlasu s Všeobecnými podmínkami při vyplňování objednávky a po
vyplnění objednávky jejím odesláním.

 

2.  Objednavatel ručí za správnost a úplnost údajů, které doplňuje do přihlášky. Pokud objednavatel nevyplní přihlášku úplně a správně, nese případnou následnou škodu z uvedeného
důvodu sám.

 

III.CENA POSKYTNUT09 SLUŽBY   
1.    Orientační ceny přeprav, ubytování a dalších služeb jsou uvedeny v prodejních podkladech AD (katalog, volné listy, informační letáky, nabídkové listy, inter. stránky apod.)

 

2.    Závaznou cenou se rozumí cena potvrzená v přihlášce (dále jen cena).

 

3.    CA a AD si vyhrazuje právo změnit ceny poskytnutých služeb v případě změny dopravních tarifů, kurzovních pohybů příslušných měn apod. V případě zvýšení ceny  je CA a AD povinna
tuto skutečnost objednavateli oznámit nejpozději 7 dnů před poskytnutím první služby. Je-li cena zvýšena o více než 10 %, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto je však
povinen provést písemně  a to nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení změny ceny.

 

 IV: ÚHRADA CENY POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1.      Objednavatel je povinen uhradit cenu dle termínu splatnosti na vystavené faktuře. Při opožděné platbě , bude účtováno penále. Je možné dohodnout prodloužení splatnosti, toto je
však  potřeba učinit písemně. Zároveň je možné dohodnout i splátkový kalendář. S tímto musí souhlasit obě strany.
 V: ROZSAH SLUŽEB

 

Pro rozsah sjednaných služeb platí rozpis služeb uvedených na faktuře za poskytnutou službu
 VI. ZMĚNY V POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH

 

1.   AD a CA je oprávněna v odůvodněných případech provést změnu času a místa odjezdu, objektu ubytování, atd., ale pouze ve stejné nebo vyšší  kvalitě.

 

2.    Změny uvedené v odstavci 1  tohoto článku nejsou považovány za podstatné změny smluvního  vztahu.

 

3.    Za podstatnou změnu smluvního vztahu je považována změna místa pobytu, termínu, ubytování v nižší kategorii, než bylo sjednáno a zvýšení ceny  o více než 10 %.

 

4.    U přeprav, jejichž podmínkou realizace je účast stanoveného počtu osob, je AD a CA v případě nenaplnění tohoto počtu odstoupit od realizace služeb, je povinná o tomto informovat
objednavatele nejpozději 7 dnů před poskytnutím první sjednané služby. A to dopisem, telegramem, faxem, emailem,  případně telefonicky. V tomto případě je AD a CA povinna
objednavateli vrátit uhrazené služby v plné výši.

 

5.    Veškeré změny je AD a CA povinna neprodleně sdělit objednavateli

 

VII: STORNOPODMÍNKY A STORNOPOPLATKY

 

Při zrušení potvrzené přihlášky (objednávky) ze strany objednavatele, při neúčasti na zájezdu nebo nečerpání potvrzených služeb bez předchozího zrušení nebo v případě odstoupení od
smlouvy , mimo kvalifikované důvody, je objednavatel povinen uhradit AD a CA následující stornopoplatky:

 

1.    U objednaných služeb zrušených před poskytnutím první sjednané služby:

 

a)         nejpozději do 45 dnů před poskytnutím první sjednané služby 1000,- Kč na osobu,

 

b)        44 až 30 dnů před poskytnutím první sjednané služby  50 % z ceny, nejméně však 1000,- Kč na osobu

 

c)         29 až 15 dnů před poskytnutím první sjednané služby  75 %  z ceny na osobu,

 

d)        14 až 10 dnů před poskytnutím první sjednané služby 80 % z ceny na osobu,

 

e)         10  a méně dnů před poskytnutím první sjednané služby 100 % z ceny na osobu.

 

2.  Kvalifikované důvody k bezplatnému zrušení objednávky

 

a)        zdravotní důvody potvrzené prohlášením ošetřujícího lékaře – nedoporučení, případně zákaz čerpání objednané služby

 

b)        mimořádné důvody jako je např. živelní pohroma, vážné osobní důvody atd. tyto budou projednány s poskytovatelem služby a je na jeho uvážení,
zda budou přijaty

 

4.    Zvláštní ustanovení :

 

a)       Nenastoupí-li objednavatel na zájezd bez předchozího storna, hradí 100 % ceny. Za zrušení se 100 % stornopoplatkem je nutno považovat i
nedostavení se k odjezdu                           včas a pokud objednavatel  z vlastní vůle objednaných služeb nepoužije, ať již zcela nebo jen částečně.

 

b)        AD a CA má právo odpočtu stornopoplatků od případné složené zálohy. Pokud nepostačí složená záloha k úhradě stornopoplatku, vyúčtuje AD a
CA  rozdíl objednavateli a ten je povinen jej neprodleně uhradit.

 

c)         Stornopoplatek je povinen objednavatel uhradit AD a CA  i v případě, kdy se zájezdu nezúčastní v důsledku jim udaných nesprávných nebo
neúplných údajů na  přihlášce, při nepředložení cestovních dokladů a dále v případech , kdy se objednavatel nemůže zúčastnit zájezdu pro nedodržení
celních, pasových,devizových a jiných právních předpisů. Totéž platí i pro další zúčastněné osoby, za které objednavatel přihlášku vyplnil a podepsal.

 

d)        Je-li objednavatel nucen ukončit účast na zájezdu v důsledku porušení právních předpisů země pobytu, nemá nárok na vrácení hodnoty
nevyužitých služeb. Nárok na vrácení hodnoty nevyužitých služeb nemá objednavatel ani v případě, že si sám zkrátí pobyt.

 

e)         Pokud objednavatel požaduje změnu v osobě účastníka nebo v osobních údajích (jméno, bydliště, č. pasu, opravy mylně vyplněné přihlášky) je
povinen uhradit poplatek ve výši 250,- Kč

 

VIII. REKLAMACE

 

1.    V případě, že služby obsažené v ceně a uhrazené objednavatelem nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má objednavatel právo tyto
služby reklamovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nesplnění programu zájezdu lze reklamovat v případě, že program bude naplněn
méně než z 60 %.

 

2.      Objednavatel je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb ihned na místě pobytu, aby bylo možné je odstranit ještě v průběhu konání zájezdu.
Na dodatečně    uplatněné  reklamace, které nebyly uplatněny v místě pobytu a v důsledku toho nemohly být odstraněny vady služeb okamžitě, nebude
brán ze strany AD a CA zřetel.

 

3.      Pokud není možno z objektivních důvodů vady odstranit na místě, reklamuje objednavatel služby písemně, a to nejpozději do 14-ti dnů po ukončení
zájezdu s tím, že připojí i doklady, kterými doloží oprávněnost reklamace.

 

4.      Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu AD a CA, nebo k okolnostem, které jsou na straně
účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a AD a CA zabezpečené služby, nevzniká objednavateli nárok na
úhradu takových služeb.

 

IX. POJIŠTĚNÍ

 

V ceně zájezdů není zahrnuto žádné pojištění, na žádost objednavatele je možno zprostředkovat cestovní pojištění pobytu u České pojišťovny.

 

X: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Fotografie uvedené v katalozích a reklamních brožurách mají ilustrační charakter.

 

2.      Podpisem přihlášky nebo objednávky  potvrzuje objednavatel , že souhlasí se Všeobecnými podmínkami.

 

3.      V případě služeb poskytovaných z katalogů jiné cestovní kanceláře je upraven vzájemný vztah mezi ní a klientem podmínkami této cestovní
kanceláře.Všeobecné podmínky AD a CA se na tyto služby nevztahují.

 

4.      Při zajištění přepravy autobusem odpovídá za přepravu přepravce.

 

5.      Tyto Všeobnecné podmínky Autodoprava Hlávka Jaromír a Cestovní agentura Hlávka Petr nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2014.

 

   Dnešního dne jsem si důkladně přečetl Všeobecné podmínky. Jejich znění jsem porozuměl a souhlasím s nimi a nežádám žádných změn ani doplnění

 

Souhlasím s podmínkama